Ani-Mayhem CCG:

Keys

Name Keys
Type Item
Effect Keys make it much easier to get in.
Anime Tenchi Muyo!
Number 132 (Common)
Shop buy Ani-Mayhem CCG Keys 132 on eBay